Karty upominkowe

                                                                                       Namysłów, dnia 20.11.2016r.   

Regulamin Karty Upominkowej

Salonu Wnętrz „Kraft”

 

Niniejszy regulamin reguluje korzystanie z Kart Upominkowych, które są wydawane przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i warunków niniejszego Regulaminu.

 

Definicje

„Karta” – karta upominkowa, elektroniczny bon towarowy, wydawany na okaziciela mający postać plastikowej karty z danymi umożliwiającymi jej identyfikację, opiewająca na oznaczoną wartość pieniężną i umożliwiająca  posiadaczowi zakup towarów lub usług do wartości, na którą opiewa. Karta upominkowa nie jest elektronicznym  instrumentem płatniczym, kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektrycznego.

„Wydawca” - Salon Wnętrz „Kraft” sp. z o.o., ul. Oleśnicka 13A, 46-100 Namysłów,

„Nabywca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Wydawca przekazał Kartę w zamian za przekazanie środków pieniężnych,

„Użytkownik” – każdorazowy posiadacz Karty,

„Saldo Karty” – kwota, na którą karta opiewa.

 

Wydawca Karty Upominkowej

Wydawcą Karty Upominkowej jest Salon Wnętrz „Kraft” sp. z o.o.,        ul. Oleśnicka 13A, 46-100 Namysłów, z siedzibą w Namysłowie, , pod Numerem Identyfikacji Podatkowej PL7521453340, REGON 363926644, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym z siedzibą w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000606735 i kapitałem zakładowym spółki 50000zł.

Prawne uregulowania

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Karty Upominkowej. Treść Regulaminu dostępna jest w Salonie Wnętrz „Kraft” sp. z o.o., ul. Oleśnicka 13A, 46-100 Namysłów oraz na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/kraftwnetrza/

 

Okres ważności Karty Upominkowej

 1. Karta Upominkowa jest ważna sześć miesięcy od momentu aktywacji Karty.

Zasady nabycia Karty

 1. Kartę Upominkową można nabyć oraz zrealizować wyłącznie w Salonie Wnętrz „Kraft”.
 2. Nabywca w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie inne niż paragon fiskalny lub faktura. Wydanie karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Salon Wnętrz „Kraft” nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich użycie po ich przekazaniu Nabywcy oraz za karty niewykorzystane w terminie ich ważności. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej po ich przekazaniu Nabywcy. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumentów wynikających o obowiązujących przepisów prawa.

Zasady korzystania z kart upominkowych

 1. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę w zamian za wydanie Karty przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Karty.
 2. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. (w tym gotówkę)
 3. Warunkiem użytkowania Karty jest aktywacja Karty. Aktywacja karty wykonana jest przez Wydawcę w Salonie Wnętrz „Kraft” podczas wydawania Karty Nabywcy. Po pełnym wykorzystaniu środków dostępnych na Karcie, Karta staje się bezużyteczna i nie można przeprowadzić za pomocą niej żądnych transakcji.
 4. Dostępne saldo Karty można sprawdzić w Salonie Wnętrz „Kraft”. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja karty przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie w posiadanie Karty osoba nieupoważniona.
 5. Nabywca Karty ma obowiązek poinformować okaziciela, któremu Karta została przekazana do użytkowania o sposobie korzystania z Karty i warunkach niniejszego Regulaminu.
 6. Płatność Kartą następuje poprzez okazanie Karty w placówce Wydawcy. W momencie nabycia przez Nabywcę lub Użytkownika Karty towarów lub usług pozostających w ofercie handlowej Wydawcy, Saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedane towary lub usługi.
 7. W przypadku dokonania zakupu na kwotę wyższą niż Saldo Karty, Użytkownik jest zobowiązany, na żądanie Wydawcy, niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę.
 8. Kasjer nie jest zobowiązany do weryfikacji sposobu wejścia w posiadanie Karty Upominkowej, przez jej Użytkownika.
 9. Dostępne na Karcie środki pieniężne (równowartość środków pieniężnych) nie podlega oprocentowaniu.
 10. Karta nie jest akceptowana w bankomatach, a tym samym nie stwarza możliwości wypłaty gotówki.
 11. Karta nie jest akceptowana, jako narzędzie do przeprowadzania płatności internetowych.
 12. Karta nie może być używana do realizacji poleceń zapłaty oraz płatności na zlecenie stałe.
 13. Środki pozostałe na Karcie po upływie jej terminu ważności stanowią przychód Wydawcy.
 14. Nabywca Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed jej utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
 15. Za pomocą Karty Upominkowej można nabyć każdy artykuł znajdujący się w bieżącej ofercie w Salnie Wnętrz „Kraft”.
 16. Jeżeli wysokość zakupów jest wyższa niż wartość Karty Upominkowej, różnicę można dopłacić w każdy akceptowany w sklepie sposób płatności.
 17. Przy korzystaniu z Karty Upominkowej nie wydaje się reszty przy zakupie towarów, ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy. Kwotę pozostałą na Karcie można wykorzystać przy następnych zakupach przed upływem terminu ważności Karty.
 18. Kartą Upominkową można dokonywać zakupów wielokrotnie, aż do momentu wykorzystania całego limitu przypisanego do Karty.
 19. Karty Upominkowej nie można zrealizować przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym.
 20. Wraz z wyczerpaniem środków na Karcie Upominkowej, Karta zostaje zatrzymana przez Wydawcę (Kasjera).
 21. W momencie przeniesienia (przekazania) Karty Upominkowej innej osobie, Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, o zasadach korzystania z Karty określonych w niniejszym Regulaminie oraz o dostępnym Saldzie i Terminie ważności.
 22. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty nie będzie wydany jej duplikat, a zgromadzone na niej środki przepadną.
 23. Karta Upominkowa może zostać wydana z dostępnym Saldem z przedziału od 50,00 do 2000,00pln, z postępem co 50,00pln.
 24. Karta upominkowa nie może być doładowana dodatkową kwotą w celu zwiększenia Dostępnego Salda.

 

Wersja obowiązuje od 01.12.2016r.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych przez Nabywców), poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonie Wnętrz „Kraft” i na Facebooku. Zmiany Regulaminu wchodzą po upływie 7 dni od daty ich zgłoszenia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
 2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach: upływ terminu ważności, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy (np. brak możliwości w danym momencie uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługującym Karty) Wydawca może odmówić realizacji Karty, lecz jest zobowiązany do niezwłocznej jej realizacji po ustąpieniu problemów technicznych.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

 

 

  Wersja obowiązuje od 01.12.2016r.